szni9t

27 tekstów – auto­rem jest szni9t.

Kaz­de­go dnia twarze smier­ci, na­pel­niaja mnie ener­gia ich oddalenia... 

myśl

"So­me peop­le say; Great God will co­me from the sky, ta­ke away eve­rything and ma­ke eve­rybo­dy feel high..."

-Bob Marley 

myśl

Piek­nem jest zyc w niepew­nosci kaz­de­go dnia i co przy­niesie nas­tepny, to jest tez piek­nem kto­rego Bog nig­dy nie poz­na cho­ciaz sam nas tym obdarowal... 

myśl

Ser­ce nig­dy nie widzi dru­giego, one sie czuja... 

myśl

By­lem na woj­nie, widzialem praw­dzi­we cier­pienie, poz­na­lem ludzi ktorzy widzac nie do opi­sania ok­ru­cien­stwa stra­cili wiare w Boga... 

myśl

marze­nia i ich spel­nienie jest jak wspi­nanie sie na szczyt go­ry...kiedy wszys­tko osiag­ne, spel­nienie juz zbiega ze szczytu... 

myśl
zebrała 6 fiszek

Chcesz byc diab­lem, prze­konaj pta­ka ze nie ma skrzydel... 

myśl

Wiem ze cza­sem sa rzeczy nie jas­ne, je­zeli chodzi o dusze i ser­ce czlo­wieka-mo­ment zro­zumienia nie na­wie­dza nas czes­to i nie ro­bi te­go jes­li war­to
jest pog­le­bic sie da­lej i poz­nac bli­zej je­go wartosc... 

myśl

Nad­chodzi mo­ja po­ra dnia, slon­ce juz mro­zy swo­je oczy na pol­nocna czesc ziemi, jak wilk zza krza­kow po­woli wy­lania sie ciem­nosc, czu­je wte­dy ze ser­ce na­biera nat­chnienia, prze­kazu­je mi slo­wa, mys­li i 
od­wa­ge ze­by je napisac... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

stu­pidi­ty is the es­sence of all wits... 

myśl
szni9t

Wiem ze czasem sa rzeczy nie jasne, jezeli chodzi o dusze i serce czlowieka-moment zrozumienia nie nawiedza nas czesto i nie robi tego jesli warto jest poglebic sie dalej i poznac blizej jego wartosc...

Zeszyty
  • A Little To Do... – When I'm down, when I'm lost, when I feel the­re is no ho­pe, I look back, at my past, know how much, I ha­ve lost, know how much, I ha­ve gained, know how all thin­gs that've go­ne un­no­ticed, could've had an im­pact on my thou­ghts, but most of all, I can see, I re­mem­ber, it was I, no one el­se, that ma­de me who I am to­day. All of tho­se thin­gs, gathe­red up, in a buc­ket of ex­pe­rien­ce, thrown away li­ke a spear, cau­ght li­ke gla­re bet­ween my eyes...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szni9t

Użytkownicy
R S T
Aktywność